Analiza Ryzyka

skuteczne przeprowadzenie procedur, pozwoleń ważnym atutem Kancelarii Środowiska

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., obowiązująca od stycznia 2018 r., nakłada obowiązek wyznaczenia stref ochronnych na właścicieli ujęć wód podziemnych realizujących zadania w zakresie obowiązkowego zaopatrzenia w wodę. Ustawodawca wymaga, aby podstawą do wyznaczenia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej dla konkretnego ujęcia wód była poprawnie przeprowadzona analiza ryzyka.

Analiza ryzyka powinna obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

 
Analiza ryzyka, jak już wcześniej wspomniano, to analiza szeregu czynników, a także balansowanie między wymaganiami środowiskowymi a prowadzoną przez lokalną społeczność działalnością gospodarczą. Jednocześnie proces ten wymaga optymalizacji zakazów związanych z dbałością o środowisko jakie zostawimy przyszłym pokoleniom, a bieżącym rozwojem gospodarczym. Dlatego też prawidłowo przeprowadzona analiza ryzyka, uwzględniająca szereg elementów mających bezpośredni wpływ na wody pitne dostarczane do naszych domów ma istotne znaczenie. Dokument ten powinien należycie ocenić zagrożenia dla zdrowia, ale jednocześnie tak konstruować strefy ochronne, aby w przesadny sposób nie ingerowały w prowadzoną przez lokalną społeczność działalność gospodarczą. 

Profesjonalnie przeprowadzamy cały proces od wizji terenowej do zatwierdzenia dokumentów w urzędzie.

analizy i oceny ryzyk ujęć wodnych, zamów formularz wyceny

FORMULARZ ZAMÓWIENIA OFERTY

analizy i oceny ryzyka dla ujęć wodnych, operaty wodnoprawne